Adatvédelmi tájékoztató

OM Education & Consulting Kft. (székhely: 3300 Eger, Koháry István utca 19. 1. emelet 6.)
ajtó, adószám: 28775704-1-10, cégjegyzékszám: 10-09-038258) (a továbbiakban: Adatkezelő)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adta:
A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését
szabályozza: https://onlinemarketinges.com
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi
oldalról: https://onlinemarketinges.com/adatkezelesi-tajekoztato/
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei:
  Név: Szabó Kristóf György
  Székhely: 3300 Eger, Koháry István utca 19. 1. emelet 6. ajtó
  E-mail: hello@onlinemarketinges.com
  Telefon: +36306534403
  Az adatok fizikai tárolásának helye: az Adatkezelő bérelt szerverei.
 2. Fogalom meghatározások
 3. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
  közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
  online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
  kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
  azonosítható;
 4. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
  betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
  megsemmisítés;
 5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
  fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
  tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
  címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 3. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
  megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
  érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi.
  III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
  A személyes adatok:
 5. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
  végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 6. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
  ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
  nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
  („célhoz kötöttség”);
 7. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
  szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 8. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
  kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
  adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 9. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
  személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes

adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
  károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
  igazolására („elszámoltathatóság”).
 2.  Adatkezelés célja és jogalapja
 3. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 
  (i) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való
  megkülönböztetése;
  (ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
  (iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;
  (iv) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
  (v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; 
  vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
  megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.); 
  vii) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a
  megrendelt termék kézbesítése, 
  (viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások,
 4. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások
  igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket
  szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő
  rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A
  marketing hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók
  az ügyfélstátusztól.
 5. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az Adatkezelő felelősséggel tartozik,
  azonban nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése.
 6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és
  reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

 1. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során
  szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére
  és kezelésére kerül sor. Ezekben az esetekben mindig szükséges az érintett hozzájárulása az
  adatkezeléshez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
 2. Hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás külön hozzájárulás hiányában nem
  vehető igénybe.
 3. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag
  a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 4. Cookie-k (sütik) kezelése
 5. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt
  cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
  használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 6. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 7. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 8. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a
  látogatók nyomon követése.
 9. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
  session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum
  1 évig tart.
 10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
  használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük
  van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az
  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 12. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
  használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
  közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége
  van.
 13. Google Adwords konverziókövetés használata
 14. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak
  keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google

konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
  konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
  érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
  Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 2. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
  akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 3. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
  weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 4. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
  szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
  konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 5. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
  böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
  konverziókövetési statisztikákban.
 6. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
   www.google.de/policies/privacy/
  VII. A Google Analytics alkalmazása
 7. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
  webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
  használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
  weblap használatának elemzését. 
 8. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
  rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
  weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
  vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban
  előzőleg megrövidíti. 
 9. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
  lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
  megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,
  hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a

honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
  vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
  esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
  általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
  plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
  VIII. Google Adwords konverziókövetés használata
 2. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak
  keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
  konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
  View, CA 94043, USA; „Google“).
 3. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
  konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
  érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
  Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 4. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
  akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 5. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
  weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 6. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
  szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
  konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 7. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
  böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
  konverziókövetési statisztikákban.
 8. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
   www.google.de/policies/privacy/
 9. Hírlevél, DM tevékenység
 10. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
  XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
  hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
  elérhetőségein megkeresse.
 11. Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a
  Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 12. A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás
  nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató
  minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából
  és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról
  leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 13. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím. 
 14. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 15. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)
  küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
  akciókról, új funkciókról stb. 
 16. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
  visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 17. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
   Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
   az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
  időpontban történő visszavonásához.
  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
  módokon tudja érintett kezdeményezni:
   postai úton a 3300 Eger, Koháry István utca 19. 1. emelet 6. ajtó
   e-mail útján a hello@onlinemarketinges.com e-mail címen, 
   telefonon a +36306534403 számon.
 18. A hozzáférés joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
  jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
  hozzáférést kapjon.
 19. A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
  célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
  kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 20. A törléshez való jog
  Az érintett  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
  a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 21. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
  elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
  tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
  személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
  másodpéldányának törlését.
 22. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
  feltételek valamelyike teljesül:
   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
  adatok pontosságát; 
   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását; 
   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 23. Az adathordozhatósághoz való jog 
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
  megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.

 1. A tiltakozáshoz való jog 
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
  profilalkotást is. 
 2. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
  érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
  történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
  üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
  célból nem kezelhetők.
 3. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
   az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
   meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
  amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
  megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 4. Intézkedési határidő
  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán
  hozott intézkedésekről. 
  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
  adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
  hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
XII. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
  jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
  való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
  hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
  XIII. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
  személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
  adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
  tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
  adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
  adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
  beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
  következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
   az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
  ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
  alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
  amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

 1. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
  valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
  nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
  igazolására szolgáló indokokat is.
  XIV. Panasztételi lehetőség
  Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz
  fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a
  törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
  vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 2. Külső szolgáltatók tevékenysége.
  Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:
  A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.
  OTP Mobil Kft
  Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.
  Adószám: 24386106-2-43
  Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlap: www.otpsimple.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató bármely weboldalán OTP
Simple által biztosított fizetési módot választ, úgy a Szolgáltató a felhasználói adatbázisában
tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest,
Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre
az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím
Külső szolgáltatók:
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím,
szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.
Adatfeldolgozók:
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására
az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.
Tel: (+36) 1 490 0172
Hazai bankszámlaszámunk:
Raiffeisen Bank Zrt. – 12010240-01577582-00100004
Honlap: www.salesautopilot.hu
Adatfeldolgozás célja: adatrögzítés
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím,
szállítási név és cím

Eger, 2020. november 1.